De medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dat is bepaald in de Wet Medezeggenschap Scholen. Op de St. Michiel bestaat de MR uit twee ouders en twee teamleden. De leden van de MR worden om de drie jaar gekozen. De directeur heeft een informerende en adviserende rol tijdens de MR-vergaderingen.

Taken medezeggenschapsraad

De MR denkt mee over de koers van de school en bespreekt de inhoud van het onderwijs op hoofdlijnen. Daarbij houdt de MR rekening met het welzijn van de kinderen en met de belangen van ouders en leerkrachten.
Via Social Schools kunt u op de hoogte blijven van de MR-activiteiten, de agenda en de notulen.

U kunt contact opnemen met de MR via mr@stmichiel.nl.

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Katholieke Scholenstichting Fectio heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. (GMR). De GMR bespreekt alle bovenschoolse aspecten van het beleid. Ook deze leden hebben instemming- en adviesrecht. Onze school is in de GMR vertegenwoordigd door een leerkracht.

Op dit moment is de MR als volgt samengesteld:

Oudergeleding Mariska Kruijer
Mariëlle van Kleef
Personeelsgeleding Resi Stooker
Nelleke van Rosmalen