Verlofregeling

buiten vakanties en studiedagen

Verlofregeling

Buiten de schoolvakanties en studiedagen kan er extra verlof worden aangevraagd wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden die “buiten de wil zijn gelegen”. Het verlof wordt verleend om een onredelijke situatie te vermijden, waarbij het belang van het kind voorop staat. Meestal blijft het verlof beperkt tot één of enkele dagen.

Voorbeelden van uitzonderlijke omstandigheden zijn:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • verhuizing;
 • huwelijk van bloed-of aanverwanten tot en met de 4e graad
 • overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad
 • bij ernstige ziekte van bloed-of aanverwanten tot en met de 4e graad
 • 12,5, 25, 40, 45, 50, 55 en 60-jarig huwelijks- en of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten tot en met de 4e graad;
 • bepaalde gezinsproblematieken
 • Religieuze verplichtingen. Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt hiervoor dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven. U moet deze vorm van verlof minstens 2 dagen van te voren melden bij de directie van de school.

Uit de jurisprudentie blijkt dat geen gewichtige omstandigheden zijn:

 • een midweekaanbieding van ouders of anderen;
 • een of meerdere dagen eerder vertrekken naar vakantie om de files voor te zijn;
 • eerder vertrek of later terugkomen van vakantie om financiële l redenen of vervoertechnische redenen;
 • een afwijkend vakantierooster van kinderen uit een gezin die op een andere school zitten;
 • dienstrooster van de werkgever van de ouders;
 • activiteiten van verenigingen, zoals scouting-of voetbalkamp;
 • geen andere boekingsmogelijkheden;
 • familiebezoek in het buitenland of bezoek aan land van herkomst;
 • verjaardagen van familieleden.

Ongeoorloofd verzuim

Het kan ook voorkomen dat uw kind regelmatig te laat komt op school. Ook komt het voor dat uw kind spijbelt van school.

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht, op grond van de Leerplichtwet, het schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Na een melding zoekt de leerplichtambtenaar uit wat de reden is van het schoolverzuim. Deze zal een gesprek hebben met de directie van de school en met u en soms ook met uw kind. Er zullen afspraken gemaakt worden over het terugdringen van het verzuim. Er zijn vele manieren om het schoolverzuim terug te dringen. Soms is het nodig een vorm van hulpverlening in te schakelen, en soms wordt er een proces-verbaal opgemaakt.

Rond de schoolvakanties kan de leerplichtambtenaar ook op eigen initiatief controleren of alle kinderen op school zijn en of er geen sprake is van luxe verzuim.

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die de school vaststelt. Vrij of extra verlof opnemen voor vakantie, het verlengen van vakantie of een korte vakantie tussendoor mag niet. De enige mogelijkheid voor extra verlof voor vakantie wordt genoemd in de Leerplichtwet.

Dit is het geval als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders alleen buiten de vastgestelde schoolvakanties met hen op vakantie kan. Hierbij kunt u denken aan een beroep in bijvoorbeeld het toerisme of in de agrarische sector, waarin de verdiensten nadrukkelijk in de zomermaanden gemaakt worden.

De aanvraag voor vakantieverlof moet schriftelijk ingediend worden bij de directie van de school. Aan dit verlof moeten alle hieronder staande voorwaarden verbonden zijn:

 • het verlof moet in het betreffende schooljaar de enige vakantie zijn die de ouders en de leerling gezamenlijk kunnen doorbrengen
 • het verlof mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 • het verlof mag hoogstens 1 keer per jaar voor maximaal 10 dagen worden verleend
 • een vakantieverklaring werkgever/zelfstandige dient te worden overlegd
 • het verlof is niet bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen van de werkgever.

Procedure

Een aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek tot 10 schooldagen, moet gedaan worden bij de directie van de school. Betreft de aanvraag meer dan 10 schooldagen dan beslist de leerplichtambtenaar over het verzoek.

U dient de aanvraag schriftelijk in bij de directie, acht weken van te voren of zo snel mogelijk. De directie heeft zo nodig een gesprek met u over het verzoek. De directie neemt een beslissing en deelt deze schriftelijk aan u mee. U kunt tegen de beslissing schriftelijk in bezwaar gaan.

Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat u geen tijd hebt om de aanvraag voor extra verlof wegens gewichtige omstandigheden tijdig te doen, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten. Dan zal achteraf worden beoordeeld of er sprake was van gewichtige omstandigheden die het kind betreffen. Vaak zal de directie in zo’n geval een melding doen bij de leerplichtambtenaar dat uw kind ongeoorloofd afwezig is.

Voor aanvullende informatie verwijzen we u naar de website van de gemeente: http://leerplichtwegwijzer.nl/