Toptalent

zorg voor de meer - en hoog begaafde leerlingen

Toptalent

Op basisschool St. Michiel wordt gericht gewerkt aan de optimale ontwikkeling van de leerlingen. Hierbij houden we rekening met de verschillen in niveau en persoonlijke leerbehoeften.

Door te werken vanuit doelen, zorgen wij voor een zo hoog mogelijk haalbaar resultaat voor iedere leerling. In ons leerstofaanbod ligt de prioriteit bij taal/spelling, lezen, rekenen, wereldoriëntatie en studievaardigheden.

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong behoeven specifieke aandacht en begeleiding. Basisschool St. Michiel kiest ervoor de groep meer begaafden op alle leergebieden te bereiken. Het gaat om leerlingen die op één of meerdere vakgebieden uitdaging nodig hebben en om hoogbegaafde leerlingen.

Binnen de school bestaat een werkgroep Toptalent. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van onderwijs aan onze meer begaafden, de uitvoering hiervan en de communicatie hierover naar alle betrokkenen.

Per bouw is er een coach. De coach is ondersteunend aan de leerkracht. De coach wordt ingezet na overleg met de intern begeleider. De leerkracht blijft, samen met de intern begeleider, verantwoordelijk voor de zorg voor de leerling. De coach kan ondersteunen bij signalering, inzetten van materiaal en opzetten van handelingsplannen.

Toptalent coaches
Groep Coach
1 t/m 4 juf Dana
5 t/m 8 juf Angelique