Sponsoring

ter ondersteuning van de school

Sponsoring

Het bestuur stelt voor ieder kalenderjaar een taakstellende begroting vast waarmee de directie kan werken. Ten aanzien van sponsorbeleid volgt de school de richtlijnen van het afgesloten Convenant dat door de minister van O & W is afgesloten met meerdere organisaties. Het betreft de volgende richtlijnen:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten van onze school,
  • Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de kinderen,
  • Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen,
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid, de brengen, onafhankelijkheid en de continu├»teit van ons onderwijs en daarbij betrokkenen in gevaar
  • Een individuele ouder/verzorger kan, indien niet akkoord met de aan de sponsoring waarbij de school is aangesloten, verbonden wederprestatie, een klacht indienen bij de Algemene Klachtencommissie
  • Klachten die betrekking hebben op de concrete inhoud van reclame-uitingen kunnen worden ingediend bij de Landelijke Reclame Code Commissie.

Onze school wordt niet gesponsord door bedrijven met een winstoogmerk.