De kern van onze school: onderwijs en zorg

Onderwijs
We zien onze leerlingen. We zien wat ze kunnen. We zien wat ze nog niet kunnen en wat we ze moeten leren. We hebben een duidelijke mening over wat we ze willen leren en stellen hoge doelen op maat. We werken daar gefocust naartoe en doen wat nodig is om dat te bereiken. Hierbij zijn de sociaal emotionele ontwikkeling en het welzijn van de leerling belangrijke aandachtspunten. We geven goed en modern onderwijs. Onder goed onderwijs verstaan we onderwijs waarmee we kinderen voorbereiden op de maatschappij. Het leren te leren staat centraal. We moedigen talentontwikkeling en creativiteit aan. Onze leermethoden zijn actueel en moedigen ICT gebruik aan. We stellen hoge eisen aan ons personeel.
Zorg
Structuur: Elke leerling ontvangt een gestructureerde basiszorg. Indien dit niet toereikend is, ont-vangt een kind specifieke zorg op maat binnen de mogelijkheden van de school. De structuur waar-binnen we dit uitvoeren is transparant, logisch en navolgbaar. Dit wordt als middel gehanteerd om onderwijs op maat te bieden.
Veiligheid: Elke leerling moet zich veilig en thuis voelen op school. Onze leerkrachten zijn goed geschoold en herkennen de signalen als leerlingen zich niet veilig voelen. We verzamelen data rondom veiligheidsincidenten, analyseren en koppelen daar beleidsontwikkeling aan. Deze ontwikkeling monitoren we.

 

Waarden waarmee we ons onderwijs vorm geven en die we ook graag over brengen op de kinderen

Vanuit ons Katholieke identiteit moedigen we elkaar aan om vanuit deze waarden alles wat we doen vorm te geven. We koppelen deze actief aan de katholieke identiteit.
Vertrouwen
We kiezen voor vertrouwen omdat we in openheid en gezonde kwetsbaarheid naar elkaar willen samenwerken rondom- en met leerlingen. Vertrouwen in elkaar en jezelf biedt dat er een veilige omgeving is waarin een ieder initiatief durft te nemen en fouten worden omgezet naar kansrijke leermomenten. Verantwoordelijkheid durven nemen is een logisch gevolg.
Acceptatie
Je verdiepen in de ander is de basis van acceptatie. Het laat de ander zijn wie hij/zij is zonder waar-deoordeel. Acceptatie laat ieder zijn/haar rol vervullen, maakt het mogelijk talenten in te zetten en geeft ruimte. We kiezen voor acceptatie omdat acceptatie dieper en verder gaat dan respect en tolerantie.
Moed
We kiezen met moed voor datgene waar we in geloven. Als dat tegen de stroom in is, dan is dat tegen de stroom in. We kiezen met moed voor leerlingen die ons en onze zorg nodig hebben. We kiezen voor samenwerking met partijen die we nodig hebben om goed onderwijs te realiseren. We gaan moeilijke gesprekken en situaties niet uit de weg en houden ons doel voor ogen: goed onderwijs voor ieder kind.
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid is een belangrijk kenmerk van onze schoolgemeenschap. Verantwoordelijkheid ten opzichte van de taak, maar ook onderlinge verantwoordelijkheid naar de groep of individuen om ons heen. Dit geldt voor leerlingen, personeelsleden en ouders.
Groei: Groeien in verantwoordelijkheid en zelfstandigheid is een continu proces dat nooit klaar is. We zien de school als de maatschappij in het klein waarin leerlingen kunnen oefenen en kunnen groeien in verantwoordelijkheid nemen in een veilige omgeving. Als pedagogen (ouders en school) groeien we in besef dat zelfstandigheids- en verantwoordelijkheidsontwikkeling nodig is om op eigen benen te leren staan. Hierdoor leren leerlingen keuzes te maken en leren ze ook om de goede keuzes te maken.
Kennisontwikkeling: De schoolgemeenschap heeft kennis van zelfstandigheids- en verantwoordelijkheidsleerlijnen  zodat het zichzelf kan aanscherpen.
Inzicht: Leerlingen hebben inzicht in hun leerontwikkelingen en helpen zelf bij het inzichtelijk maken van die leervorderingen. Zo worden ze eigenaar van een eigen ontwikkeling.
Plezier
Maak plezier, waardeer wat er is, geniet van ogenschijnlijk kleine dingen.

 

Samen, als school en ouders, met en voor elkaar

Gemeenschap: Onze schoolgemeenschap onderscheidt zich doordat we een hechte gemeenschap vormen. We doen het samen. We bevorderen waar we kunnen samenwerking tussen alle groepen binnen de schoolgemeenschap.  We leren leerlingen samenwerken en samen werken.
Pedagogisch partnerschap: we wisselen in ruime mate informatie uit met ouders. De leerontwikke-ling is op een transparante, toegankelijke en moderne manier beschikbaar voor ouders zodat ouders goed ge√Įnformeerd zijn.
Communicatie: School en thuis werken op gelijkwaardig niveau samen vanuit de eigen rol. De com-municatiestructuren zijn zo opgezet en ingericht dat dit mogelijk gemaakt wordt. We benaderen elkaar vanuit een open houding zonder oordeel. We communiceren met een attitude die gericht is op samenwerken en het beste resultaat voor de leerling.

St Michiel Visie cirkel nieuwe kleuren