De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Fectio

Ouders en leerkrachten denken mee over het beleid van Fectio.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Fectio

In de GMR denken ouders en leerkrachten van de Fectio-scholen mee over het beleid van Fectio. Het is een wettelijk ingestelde raad die zowel een adviserende als instemmende rol heeft.

Onderwerpen en thema’s die de GMR bespreekt, gaan altijd over het beleid voor de hele Stichting Fectio. De GMR gaat niet over individuele scholen; daarvoor is de MR van de school.

Samenstelling

Namens elk van de 12 scholen zit er iemand in de GMR. Sinds dit schooljaar bestaat de GMR uit 12 leden: 6 leerkrachten en 6 ouders. Er is een wisselschema opgesteld waardoor de verdeling ook zo blijft in de toekomst.

Werkwijze

De GMR vergadert 7 keer per jaar. De bestuurder van Fectio, Rob Boerman, stelt samen met de voorzitter van de GMR, Erwin Visee, de agenda op. Tijdens het eerste deel van de vergadering bespreken we agendapunten en bijbehorende stukken samen met de bestuurder. Daarna, in het besloten deel, bepalen we als GMR ons standpunt over de besproken onderwerpen: we adviseren positief of negatief, we stemmen wel of niet in met een stuk, soms vragen we nog extra informatie op; er zijn diverse uitkomsten mogelijk. De voorzitter koppelt na afloop van de vergadering terug aan de bestuurder.

Het contact tussen onze bestuurder en GMR is open en constructief. Er is ruimte om open met elkaar van gedachten te wisselen. Ook worden er soms kritische noten gekraakt.

Voorafgaand aan de GMR-vergadering bereiden we in werkgroepen de stukken voor. Zo hoeft niet iedereen alle stukken door te nemen en is een goede voorbereiding gegarandeerd.

4 werkgroepen

Er zijn 4 werkgroepen:

  • Kwaliteit, identiteit en onderwijs
  • Personeel, mobiliteit en professionalisering
  • Financiën, middelen en huisvesting
  • ICT

Bij het eerste deel van elke vergadering is één van de schooldirecteuren aanwezig. De raad van toezicht is 2 keer per jaar aanwezig bij een vergadering van de GMR (eerste deel).

Op deze manier informeren we elkaar over en weer.

De terugkoppeling naar de scholen gebeurt via het GMR-lid van de betreffende school. De notulen van de GMR worden gedeeld met de medezeggenschapsraden van de scholen.

Wanneer u aanwezig wilt zijn bij het eerste en open gedeelte, dan is het prettig wanneer u dit van te voren aangeeft. Dit kan per email naar het adres van de GMR: gmr@ksfectio.nl

U kunt uw vraag ook direct aan de GMR stellen. Stuur dan een mail naar gmr@ksfectio.nl .