Het meedenken en meebeslissen in het onderwijs is wettelijk geregeld in de “Wet Medezeggenschap Scholen”. Die bepaalt dat op elke basisschool een MR moet zijn. In de MR zitten gekozen vertegenwoordigers van ouders en team. De grootte van de MR wordt bepaald door het aantal leerlingen van de school.

Op de St. Michiel bestaat de MR uit twee ouders en twee teamleden, dit voor een periode van drie jaar, met eenmaal een mogelijke verlenging.

De directeur heeft een informerende en adviserende rol bij de MR-vergaderingen.

Op dit moment is de MR als volgt samengesteld:

Oudergeleding:

Mariska Kruijer

Mariƫlle van Kleef

Personeelsgeleding:

Hanneke Elbers

Lia de Mare

Als MR richten wij onze aandacht op het beleid van de school. Dit om het welzijn van de kinderen en de belangen van ouders en leerkrachten te behartigen.

We bespreken de inhoud van het onderwijs op hoofdlijnen, de arbeidsomstandigheden binnen de school en de arbeidsvoorwaarden ten behoeve van de leerkrachten. Bij sollicitatieprocedures voor directie en leerkrachten is de MR met een ouderlid en een personeelslid vertegenwoordigd.

De MR vergadert ongeveer tien tot twaalf keer per jaar over dit soort zaken. De vergaderingen zijn van 19.30 – 21.30 uur.

Het is mogelijk om na aanmelding de vergaderingen bij te wonen, tenzij over individuele personen wordt gesproken of dat 1/3 van de MR-leden ervoor kiest een bepaalde zaak nog niet openbaar te maken.

U kunt op de hoogte blijven van de MR-activiteiten via de agendapunten en notulen, het MR-nieuws via Social Schools, ouderavonden en het jaarverslag. Deze documenten kunt u opvragen door ons een mailtje te sturen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Katholieke Scholenstichting Fectio heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. (GMR). De GMR bespreekt alle bovenschoolse aspecten van het beleid. Ook deze leden hebben instemming- en adviesrecht. Onze school is in de GMR vertegenwoordigd door een leerkracht.

U kunt contact opnemen met de MR via mr@stmichiel.nl.